Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2018

thallie
8442 3a60 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
thallie

Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.


— autor nieznany
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viacytaty cytaty
thallie
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream viadobrazla dobrazla

October 25 2018

thallie
7998 b322 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
thallie
1870 4838 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
thallie
nikt nie oddycha obok mnie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromprzeblyski przeblyski viacytaty cytaty
thallie
7669 32b8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
thallie

To ,że robisz coś wolniej od innych, nie oznacza że masz błyskawicznie przyśpieszyć i robić to w ich tempie, nie oznacza również, że jesteś gorszą osobą bo nie nadążasz, idź w swoim tępie, bo cichu, powoli, bez pośpiechu, odetchnij. Efekty zrobią hałas. Nie biegnij z tłumem, i za tłumem, to nie ma sensu, prędzej czy później zobaczysz , że spokojniejsze dążenie do celu da ci większe efekty, niż sprint za ludźmi i z ludźmi, którzy biegną nie znając umiaru. Czasem trzeba się zatrzymać by poczuć, że się żyje. Czasem trzeba iść wolniej.

— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
thallie
8451 a771 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
thallie
9019 f79d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadobrazla dobrazla
thallieReposted fromolbaria olbaria viajethra jethra
thallie
6336 ecbd 500
Reposted frompiehus piehus viajethra jethra
thallie
6910 92fa 500
Reposted fromwoodpile woodpile viadobrazla dobrazla
thallie
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobrazla dobrazla
thallie
7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadobrazla dobrazla

October 19 2018

thallie
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Andrzej Ziemiański – Achaja - Tom I
Reposted fromaksamitt aksamitt viajethra jethra
thallie
Reposted fromFlau Flau viajethra jethra
thallie
9882 08ef
thallie
5995 18d7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajethra jethra
thallie
4277 9613 500
Reposted fromoll oll viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl